Innledning
Historie
Gruppens formål
Visjon
Verdigrunnlag
Virksomhetsideen
Hovedmål
Virkemidler
Handlingplan
Gruppens styre
Styrets funksjon og ansvarfordeling
Stillingsinstrukser håndbalstyret UIL
Valg
Trenere
Medlemmer
Aktivitet
Treningstider
Dugnad
Informasjon
Økonomi
Medlemskontigent
Reklame/Sponsoravtaler
Lønn, honorar, godtgjørelser og turneringer
Gruppedrakter/profilering
Regler for reiser
Fair Play

Organisasjonsplan Undheim IL Håndball

Innledning

Dette dokumentet er organisasjonshåndboka til Undheim IL si håndballgruppe. Organisasjonshåndboka skal revideres før hvert årsmøte i gruppen og være en fast agenda på gruppens årsmøte. Håndboka gjelder fra årsmøte til årsmøte.

Formålet er å sikre drift av gruppen iht. til NIF sine lover, samt sikre sportslig og økonomisk styring av gruppen på en måte som er bærekraftig og ikke gir gruppen økonomiske forpliktelser det ikke er midler til.

Historikk

Undheim idrettslag ble stiftet 14. september 1971.
Håndball gruppen ble stiftet 1972.
Hallen åpnet april 2009

Gruppens formål

Undheim IL sin håndballgruppe skal være en åpen og demokratisk organisasjon hvor formålet er å drive håndball organisert i Norges Håndballforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) for barn, ungdom og voksne på Undheim og omegn.

Det sportslige arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Visjon

UIL Håndballgruppe har som visjon å drive en håndballgruppe som gir barn, ungdom og voksne på Undheim et attraktivt sportslig og sosialt miljø.

Verdigrunnlaget

UIL Håndballgruppe skal være et fristed for alle, uansett sosial, økonomisk, religiøs og kulturell bakgrunn. Alle som ønsker å ta del i organisert håndball skal få tilbud om dette.

Virksomhetsideen

All aktivitet skal i hovedsak være basert på dugnad og frivillig innsats, hvor dette er den grunnleggende verdien til alle medlemmene i gruppen. UIL Håndballgruppe skal i nærmiljøet framstå på en måte som gjør at beboerne på Undheim og omegn har lyst til at deres barn skal være med i gruppen, basert på sportslig tilbud, verdigrunnlag og medvirkning i driften.

UIL Håndballgruppe skal bidra med et sportslig tilbud for Undheim og omegn sin befolkning. Gruppen skal være en breddegruppe hvor det er plass til alle som ønsker å drive med håndball.

Arbeidet skal være basert på frivillighet og dugnad. Når en har meldt seg inn i gruppen, har en også sagt seg villig til å bidra med det nødvendige støttearbeidet som kreves for at gruppen skal kunne drives sportslig, sosialt og økonomisk.

Det skal i UIL Håndballgruppe ikke være mulig for enkeltpersoner eller lag å kjøpe seg ut av dugnadsarbeid og andre oppgaver. Alle skal være samlet om driftsmodellen.

Hovedmål

Hovedmålet for UIL Håndballgruppe er å være en gruppe hvor barn, ungdom og voksne ser på det som attraktiv å være spiller, trener, dommer og tillitsvalgt i.

Delmål

 • Legge forholdene til rette for å beholde flest spillere lengst mulig.
 • Ha minst 1 gruppedommer.
 • Ha faste trenere til alle lag, fra mini til senior.
 • Rekruttere trenerer og dommere blant gruppens ungdommer.

Virkemidler

Hovedvirkemidlene vil være:

 • Drive kontinuerlig rekruttering av spillere.
 • Åpen, tydelig og ærlig drift av gruppen.
 • Drive iht. til organisasjonshåndboka som oppdateres før hvert årsmøte.
 • Sørge for at foreldre blir engasjert til å være med å drive laget og gruppen.

Handlingsplan

Styret bruker årshjulet til handlingsplan og det blir løpende oppdatert.

Gruppens styre

Det øverste organet i gruppen er årsmøtet i Undheim Idrettslag.  Håndballgruppen lager en årsmelding til hovedstyret.  Vi er ikke pålagt å ha årsmøte.

UIL Håndballgruppe har et arbeidende styre som vil effektuere årsmøtets vedtak i perioden mellom årsmøtene. Da UIL Håndballgruppe er en liten gruppe, vil all administrativ aktivitet i all hovedsak bli gjort av styremedlemmene.

Styret skal bestå av følgende representanter:

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem 1
Styremedlem 2

Disse skal da kunne ivareta følgende funksjoner:

1. Økonomiansvarlig (kasserer)
2. Sportslig leder (leder)
3. Dugnadsansvarlig (styret)
4. Dommerkontakt (nestleder)
5. Medlemskartotek (kasserer)
6. Web og informasjon (styret)
7. Rekruttering (styret)
8. Materialforvalter (styremedlem 2)
9. Kioskdrift (styremedlem 2)

Styrets funksjon og ansvarsfordeling

Styret skal:

  • Planlegge, og ivareta gruppens totale drift.
  • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet eller andre overordnede idrettsmyndigheter.
  • Stå for gruppens ledelse, og representere gruppen utad.
  • Disponere gruppens inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter håndballgruppens behov.
  • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.
  • Være ansvarlig for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i gruppen.

Stillingsinstrukser håndballstyret Undheim Idrettslag

Leiar 1 år:

 • Koordinere aktiviteten i gruppene
 • Ordne treningstid for laga
 • Påmelding til serien
 • Kontakt med forbund og region
 • Møteplikt i hovudstyret
 • Oversikt over spelarar
 • Skaffe trenerer og lagleiarar
 • Møteplikt i tinget

Nestleiar 2 år:

 • Leders erstattar og høyre hand
 • Dommaransvarleg

Kasserer 2 år:

 • Kontigent
 • Lisens
 • Levere bilag mnd til hovud kasserer
 • Inn- og utbetalingar av lønn og utgifter
 • Politiattest
 • Medlemslister
 • Samtykke-erklæring

Sekretær 2 år:

 • Skrive referat, sakliste, innkalling, protokoller, årsrapport, årshjul, plakatar og info- skriv

Styremedlem 1, 2 år:

 • Medhjelpar for styret og utføre oppgåver som trengs
 • Ansvar for internettside, oppdatere og legge ut informasjon

Styremedlem 2, 2 år

  • Medhjelpar for styret og utføre oppgåver som trengs
  • Materialforvaltar
  • Innkjøpsansvarlig
  • Dugnad- og innkjøpsansvarlig for bua

Valg

Håndballgruppa stiller med en representant i UIL sin valgkomite. Styret i håndballgruppa finner representanten.

Så langt det lar seg gjøre er målet at hvert lag har som minimum følgende støtteapparat:

 • Trener
 • Lagleder som også innehar materialforvalteransvaret for laget.

Alle styremedlemmer i organisasjonen og personer i støtteapparatet til aldersbestemte lag skal ha politiattest!

Trenere og lagleders funksjon

Fra Mini til og med 19-årsaldersgruppe baserer gruppen seg på ungdommer og foreldre som trenere og støtteapparat. Gruppen vil ikke stille egne trenere til disposisjon for disse aldersgruppene.

For senior damer og herrer er styret behjelpelig med å finne trener, enten fra lagene selv, eller eksternt. Støtteapparat må laget stille med selv.

Det oppfordres til å ta trenerkompetanse.  Gruppen vil stille midler til disposisjon til dette.

Trener
Det skal være minimum én trener pr. lag.

Trenerens ansvar er å:

 • Trene laget i henhold til de tildelte treningstider.
 • Legge opp og gjennomføre treningsprogram.
 • Lede laget i håndballkamper (serie og turneringer).
 • Sørge for at laget har god opptreden både på og utenfor banen.
 • Ved skader og ulykker på kamp og treninger er trener ansvarlig for:
  — få spilleren til medisinsk behandling i henhold til behov. Dersom i tvil skal trener alltid anbefale at spiller kontakter lege/legevakt.
  — kontakte foreldre/foresatte og gruppens leder
  —  skrive rapport om hendelsesforløpet og omfang av skaden (mail, sendes til leder) samt anbefalte tiltak
  — følge opp at skader registres på håndballforbundets forsikringsselskap
  — delegere oppfølging av spiller til lagleder ved behov.
  — gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommer f.eks. diabetes, astma, epilepsi ol. og sette seg inn i hva som kreves ved et eventuelt anfall/episode.

Lagleder

Det skal være en lagleder pr. lag.

Laglederens ansvar er

 • Bindeledd mellom laget og styret.
 • Ansvarlig for den ikke-sportslige driften av laget.
 • Utlevere” lag-bag” med lagets drakter og markeringsvester.
 • Ved ulykker på kamper er lagleder ansvarlig for at skaden noteres på kampprotokoll.
 • Husk at både dommer og trener skal signere.
 • Ved skade under kamper og trening å være en støtte til trener, og oppfølging av spiller
 • Melde på lag til turneringer samt holde spillere og trenere orientert om kampene. Gi tilbakemelding til trener om hvilke spillere som kan delta på kampene.
 • Organisere utsatte og omberammede kamper i løpet av sesongen. I tilfelle omberamming av seriekamper skal retningslinjer gitt av RSV følges og styret informeres.
 • Holde oversikt over spillernes adresse, telefon og fødselsdato og videreformidle beskjed om innmeldte og utmeldte spillere til økonomiansvarlig i gruppen.
 • Ansvarlig for å påse at kontingent er betalt i samarbeid med økonomiansvarlig.
 • Tilrettelegge reiseopplegg i forbindelse med seriekamper og turneringer.
 • I sammen med trener skal lagleder holde orden på spillere på turneringer og på kamper.
 • Ansvarlig for at dugnader gitt laget blir utført.
 • Kontakt med dugnadsansvarlig i styret.
 • Være en støtte ved oppgaver ellers fordelt i laget.
 • Oppdatere medlemslister til kasserer.
 • Bindeledd til foreldregruppa i forbindelse med turneringer, kamper og annen informasjon.

Viktige datoer for lagleder

Januar: Forslag til årsmøte må leveres 14 dager før. Årsrapport for laget (desember/januar)
Mars: Planlegging av neste års aktivitet og spillerstall.
1 Mai/1 November: sak til Grøna Blåkkå

Medio haust: turnering til våren/sommer.  Innen 1 okt.

Medlemmer

Medlemskap er gyldig fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent.

Aktivitet

Aktivitetene i UIL Håndballgruppe foregår i all hovedsak i Undheim Idrettshall.

Treningstider

Treningstider fordeles i starten av hver sesong av representant for drift og anlegg/hovedstyret, i lag med leder for de aktuelle undergruppene som ønsker treningstider i Undheimshallen.

Trenere og lagledere har medansvar for å komme med innspill om antall treninger pr veke, treningsdag, og tid til styret innen gitt frist.

Lag som bruker klister, trener etter hverandre og samme dag på slutten av dagen. Lagene har selv ansvar for rydding og vasking etter klisterbruk. Jmf med styrevedtak sak 06/18 og vedtak 01/18 24.04.2018. UIL godkjenner bruk av klister i Undheimshallen.

Dugnad

UIL håndballgruppe har følgende faste dugnader som medlemmene må delta på:

 • Panteflaskedugnad i mai
 • Salg av Hervik produkter i november/desember.
 • Sal i kiosken.

Inntektene av desse dugnadene går til drift av håndballgruppa.

Laga står fritt til ha egne dugnader, men dugnaden skal ha et konkret mål; sosiale aktiviteter, cup-/turneringsutgifter, reise. Inntektene merkes laget, «spares» på håndballgruppa sin bankkonto. Slik ivaretas sikkerheten rundt pengene. Evnt. Overskudd tilfaller håndballgruppen, og skal ikke deles på medlemmene. Pengene gjelder en sesong, om ikke annet er avtalt.

Dersom enkelte lag oppløses, skal midlene på lagkonto tilfalle håndballgruppen, og ikke kunne overføres til enkeltspillere. Midlene er kommet inn i regi av Undheim IL håndballgruppa. Dersom lag slås sammen, kan midlene fra det ene laget overføres til det sammenslåtte laget og refereres i årsrapport

En kan ikke gi medlemmene anledning til å kjøpe seg fri fra dugnad. Håndballgruppa er avhengig av dugnader for å opprettholde en fornuftig drift av gruppen.

Informasjon

Idrettslaget informerer medlemmene via nettsider som undheimil.no og Undheim IL si Facebook-side. Dei enkelte laga har egne lukka sider på Fb for medlemmene. Medlemmer som har slutta, blir tatt bort fra gruppa.

Økonomi

Håndballgruppa er ei undergruppe til Undheim IL, og har eget regnskap og egen konto, men er under kasserer i hovedstyre, og dens konto. Det kreves ikke budsjett. Det er forventa å drifte gruppa på en måte slik at inntekter og utgifter er i balanse, og ikke styres mot underskudd.

Innkjøp skal godkjennes av kasserer og/eller styreleder.

Undheim IL håndballgruppe disponerer 2 kontoer:

Håndballens konto: 3325.07.04483 vipps:500803

Kiosk vipps: 500715

Økonomistyring/regnskap

Følgende retningslinjer gjelder for hvordan økonomien i gruppen bør styres.

Alle inn- og utbetalinger skal gå gjennom gruppen sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører avdelingen eller lag, inn på personlige kontoer. Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom gruppen. Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder, denne skal da levere inn reiseoppgjør og kvitteringer for brukte penger i etterkant. En skal levere kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut.

Dette ansees som kjøp av vare på lik linje som kjøp i butikk, altså ikke interne overføringer.

Medlemskontingent

Medlemskontingent i Undheim IL håndballgruppe, fastsettes hvert år på årsmøtet kontingenten, og er for 2019/20 slik:

LAG/ÅRSKLASSE BELØP ANDEL HOVEDSTYRE ANDEL HÅNDBALL
2013, 2012, 2011 350,- 150,- 200,-
2010, 2009, 2008, 650,- 150,- 500,-
2007, 2006, 2005, 2004 900,- 150,- 750,-
Herre/Dame 1150,- 150,- 1000,-

 

Kontingent sendes ut høsten hvert år.

Reklame/sponsoravtaler

UIL har egen sponsorgruppe. Om noen ønsker sponse gruppen sendes mail til sponsor@undheimil.no. Ellers kan lag og gruppe få inn egne sponsorer.

All sponsing av Undheim IL håndball og enkeltlag er i regi av Undheim IL.

Følgende regler gjelder i henhold til NHF sitt lovverk:

 • 82–1.3 Rett til å inngå reklameavtale
  Enkeltmedlemmer kan som medlemmer av organisasjonen ikke inngå avtaler med næringslivet. Alle avtaler skal inngås av organisasjonsledd. Avtalene skal være skriftlige. NHFkan kreve å få seg forelagt slike avtaler inngått av region og gruppe.
 • 82–1.4 Organisasjonsleddets retter og plikter
  Region og gruppe kan bare inngå avtaler etter forpliktende retningslinjer fra NHF. Det er bare de respektive organisasjonsledd som kan være avtalepart med næringslivet. De som inngår samarbeidsavtaler står ansvarlig for alle økonomiske forhold som følger av avtalen. Alle ytelser avtalen omfatter skal skje til vedkommende organisasjonsledd.

Basert på dette skal følgende retningslinjer for sponsoravtaler gjelde for Undheim IL håndball:

Alle sponsoravtaler skal godkjennes av styret, også utstyrssponsorer.

Lønn, honorar,godtgjørelser og turneringer

Det vil ikke utbetales noen form for godtgjørelser til gruppens tillitsvalgte og spillere i 2019/2020.   Det betales godtgjørelse for dommere som dømmer i turneringer og kamper hvor Undheim IL håndball er arrangør.

Styret sponser overtrekksjakke/genser til trener og lagleder.

For betaling av lønn/godtgjørelse til senior lag, kreves trenerkurs.

Godtgjørelse for dommer som dømmes i egne turneringer og kamper t.o.m. 11 år: 100 kr pr time.

Håndballgruppa dekker klister og klisterfjerner til de laga som bruker det.

Påmeldingsavgifter til sesongspill, dekkes av håndballgruppen. Laget får dekket en påmeldingsavgift og en turnering per lag per sesong(overnattingsturnering) Lokale turneringer tas etter behov og dersom økonomien tillater dette.

Overnattingsturnering: her er det opp til trenerer og foreldre å avgjøre og se hva det enkelte lag er klar for (modne).

Gruppedrakter/profilering

UIL har Umbro som utstyrsleverandør.

Alt utstyr til gruppe og lag skal leveres gjennom Sport Norge (Magneten sport). Alle medlemmer av håndballgruppen, plikter ved representasjon og spill å bruke Undheim il sine farger og utstyr.

Undheim il draktfarger er gul overdel og blå bukse. Hvert lag oppfordres til å finne egne sponsorer til sine drakter for å dekke drakt kostnader til gruppen. Alle lag sponsorer skal meldes inn og godkjennes av styret.

Gruppen holder spillertrøye og shorts til den enkelte spiller. Minihåndball kun spillertrøye.

Dette leveres ut lagvis ved sesongens start. Det enkelte lag er ansvarlig for utlevert utstyr.

Utstyret leveres inn ved sesongslutt.

Regler for reiser

Ved reise som medfører overnatting, skal alle aldersbestemte lag ha minimum 2 personer over 18 år med som støtteapparat, inkludert trener.  Det skal minst være en person i støtteapparatet av samme kjønn som lagets spillere.

Ved reiser som ikke medfører overnatting, oppfordres det til at minimum 2 personer, inkludert trener er med i apparatet rundt laget. Person 2 kan utnevnes av trener for hver kamp, og skal som minimum ha politiattest eller være foreldre til en spiller på laget.

Fair play

Undheim il skal ha fokus på fair play!

For spillere
Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje enkelt å si, men hva betyr det?

Fair play betyr at du som spiller må:
Ta godt vare på dine med spillere og inkluder nye lagkamerater
Unngå stygt spill og filming
Skape trygghet og god lagånd på banen

Fair play-ånden skal vokse fram ved:
Å trene og å spille kamper med godt humør
Å behandle motstanderne med respekt
Å hjelpe skadet spiller uansett lag
Å takke motstanderen etter kampen
Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren

For trenere og ledere
Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.

Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:
Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie
Betydningen av og ikke overreagere på dommeravgjørelser
At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk
Betydningen av å følge regelverket — det tjener alle parter, og dermed også spillet

For foresatte og foreldre
Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk idrett. Det forutsettes at også disse bidrar til trivsel og fair play i idrettsmiljøet!

Ta ansvaret og tenk over følgende:
Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge
Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i håndballmiljøet
Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
Resultatet må ikke bli for viktig — den enkelte spillers mestring har også stor betydning
Gi oppmuntring til alle spillerne — ikke bare dine kjente
Stimuler til deltakelse — uten noen form for press
Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

For publikum og supportere
Din interesse som publikummer og supporter er viktig for norsk håndball, enten det gjelder i miniputtkampen, småjentekampen eller 1. divisjon.
Har du tenkt over at du som publikummer er med på å bidra til hvilken stemning og atmosfære kampen skal ha. Uansett om det gjelder kamper i topphåndball eller breddehåndball spiller publikum og supporterne en viktig rolle i forhold til stemningen.

Tenk over følgende:
Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
Det viktigste er tross alt å støtte laget sitt, uansett resultat
Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
Dommerne gjør sitt beste
Dommerne må ta mange og hurtige valg – og dommerne kan dermed umulig være feilfri
Respekter dommernes valg — ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
Ikke overreager på dommeravgjørelser